دوره مجازی شرکت کنم یا حضوری؟

با توجه به سوالات متعدد شما عزیزان مبنی بر اینکه شرکت در دوره مجازی بهتر است یا دوره حضوری، جا دارد که چند نکته در این خصوص تقدیم شود:

1- محتوای ارائه شده در دوره مجازی و حضوری یکسان است و هیچ تفاوتی از این حیث بین دو دوره وجود ندارد.

2- برای شرکت در دوره تکمیلی (تربیت مربی انسان شناسی) گواهی شرکت در هر کدام از دو دوره مجازی و حضوری کفایت می کند، از این جهت هم تفاوتی بین دو دوره وجود ندارد.

اما اینکه دوره حضوری بهتر است یا دوره مجازی؟ 

برای پاسخ به این سوال باید بگوییم هر دوره از جهتی مزایایی دارد. ولی از جهت آموزشی، به دلیل انسجام بیشتری که در دوره حضوری وجود دارد، هم چنین به دلیل اینکه امکان پرسش مستقیم از استاد در کلاس مهیاست و از جهتی به دلیل دریافت رودرو و مستقیم مطالب از استاد، امکان انتقال مطالب هم بیشتر فراهم است، به نظر می رسد که شرکت در دوره حضوری بهتر باشد. به همین دلیل ما هم به کسانی که برایشان مقدور است پیشنهاد می کنیم حتما در دوره حضوری شرکت کنند، ولی اگر کسی به هر دلیل امکان شرکت در دوره حضوری را ندارد، می تواند در دوره مجازی شرکت کند و دقیقا به همان محتوا دسترسی پیدا کند.#

سخن سدید
1398/05/23
به «سخن سدید» خوش آمدید.