اطلاع رسانی دوره دوم انسان شناسی تبلیغی

دومین دوره کوتاه مدت انسان شناسی تبلیغی بر اساس دیدگاههای استاد پناهیان

اسفند ماه 97

ensansh.jpg


#دوره ها

سخن سدید
1398/03/13
به «سخن سدید» خوش آمدید.